Πολιτική ενοικίασης και όροι χρήσηςΠολιτική ενοικίασης και όροι χρήσης
int(43695)

Πολιτική ενοικίασης και όροι χρήσης

Κωδικός: policy-and-terms-of-use

Για να τεθεί σε ισχύ η διάρκεια ενοικίασης της/των ξυλοκατασκευής/ών, πρέπει να καταβάλετε όλο το ποσό της ενοκίασης που έχει οριστεί, πριν γίνει η φόρτωση στην μεταφορική εταιρεία από το εργοστάσιό μας.

Οι κατασκευές παραδίδονται αμοντάριστες. Για να τις παραλάβετε μονταρισμένες από τις εγκαταστάσεις μας υπάρχει επιπλέον χρέωση.

 • Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης της ενοικίασης δεν επιστρέφονται χρήματα.

Περιγραφή

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

– Για να τεθεί σε ισχύ η διάρκεια ενοικίασης της/των ξυλοκατασκευής/ών, πρέπει να καταβάλετε όλο το ποσό της ενοικίασης που έχει οριστεί, πριν γίνει η φόρτωση στην μεταφορική εταιρεία από το εργοστάσιό μας.

– Με την παραλαβή της/των ξυλοκατασκευής/ών πρέπει να υπογράψετε το παρακάτω συμφωνητικό μίσθωσης στα πλαίσια μιας ομαλής και ισότιμης συνεργασίας:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Στην τοποθεσία _______________________________________________ σήμερα        /       /

οι παρακάτω υπογράφοντες, πρώτον ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ με Α.Φ.Μ. 107050525, κάτοικος ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, οδός ΟΙΝΟΗΣ και αριθμός 22 ονομαζόμενος στο εξής «δανειστής», και δεύτερον _________________________________________________________με Α.Φ.Μ. ___________κάτοικος ___________________________, οδός ____________________________________ και αριθμός_____ ονομαζόμενος στο εξής «δανειζόμενος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 

Ο δανειστής που έχει στην απόλυτη κυριότητα, εξουσία και κατοχή του την ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ_________________________________________ δανείζει τούτο στον δανειζόμενο με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

 1. Διάρκεια του δανεισμού ορίζεται ___________________, που αρχίζει από τις       /      /         και λήγει στις         /      /            .
 2. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων του παρόντος δανεισμού, ο δανειζόμενος έδωσε σήμερα άτοκα στα χέρια του δανειστή για εγγύηση το ποσό των ____________€ για την κάλυψη τυχόν φθορών και την ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων του παρόντος συμφωνητικού.
 3. Η ξύλινη κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εξής χρήση: __________________________________________________________________
 4. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης της κατασκευής, όπως και η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης της σε τρίτους, χωρίς την σαφή έγγραφη συγκατάθεση του δανειστή.
 5. Απαγορεύεται στον δανειζόμενο να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση στην κατασκευή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του δανειστή. Κάθε δε παράβαση που γίνεται, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος της κατασκευής, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του δανειζόμενου. Ο δανειστής έχει δικαίωμα πάντως να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση με την απομάκρυνση του δανειζόμενου.
 6. Ο δανειζόμενος αφού εξέτασε την κατασκευή, βρήκε αυτό της αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει. Ο δανειστής αφού παρέδωσε την κατασκευή στον δανειζόμενο σε άριστη κατάσταση, καμία δε δέχεται ευθύνη για τυχόν επισκευές της κατασκευής, έστω και αναγκαίες ή από ανώτερη βία προερχόμενες. Όλες αυτές οι επισκευές θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον δανειζόμενο και πάντα με την συγκατάθεση του δανειστή.
 7. Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση της κατασκευής, διαφορετικά ευθύνεται με αποζημίωση -ανάλογη με την τιμή του προϊόντος που αναφέρεται στο site της εταιρείας για το εκάστοτε προϊόν- για φθορές, βλάβες ή κλοπή που έγιναν στην κατασκευή απ’ αυτόν ή το προσωπικό του ή τρίτους, εκτός απ’ αυτές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση πχ το γράψιμο. Ο δανειζόμενος ειδικά για την περίπτωση της κλοπής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί φύλαξη. Ακόμα έχει χρέος να διατηρεί την κατασκευή καθαρή και να χρησιμοποιεί αυτό κατά τρόπο που να μην θίγει καθόλου την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη άλλων πολιτών.
 8. Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα μ’ όλους τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού του δημοσίου χώρου που βρίσκεται η κατασκευή και ο οποίος συντάχθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Ο δανειζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτού, θεωρείται δε αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει συμφωνηθεί ρητά, ότι κάθε απαγόρευση του κανονισμού που αφορά τους ιδιοκτήτες αφορά και τους δανειζόμενους.
 9. Η σιωπηρή παράταση του χρόνου του δανεισμού αποκλείεται απόλυτα και για κανένα λόγο δεν θεωρείται σαν τέτοια η παραμονή της κατασκευής από τον δανειζόμενο.
 10. Αν ο δανειζόμενος επιθυμεί την παράταση του χρόνου του δανεισμού το δηλώνει με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας προς τον δανειστή πριν λήξει η διάρκεια δανεισμού. Ο δανειστής υποχρεούται να δηλώσει με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας εμπρόθεσμα από τη λήψη της παραπάνω δήλωσης του δανειζόμενου, αν αποδέχεται ή αρνείται την παράταση της διάρκειας δανεισμού. Αν ο δανειζόμενος δεν απευθύνει εμπρόθεσμα την παραπάνω δήλωση ή ο δανειστής απαντήσει αρνητικά, η διάρκεια δανεισμού δεν παρατείνεται.
 11. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει από τα ανωτέρω για τον δανεισμό αυτό υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου. Οι διαφορές αυτές εκδικάζονται κατά την διαδικασία των άρθρων 647 ως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Το παρόν συντάχτηκε σε δύο αντίτυπα διαβάστηκε και εγκρίθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφτηκε από αυτούς και έλαβε ο καθένας από ένα όμοιο ηλεκτρονικής μορφής  αντίτυπο.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου ότι συμφωνείτε με το ως ανω συμφωνητικό.

Σημείωση: Η Ξυλοκατασκευή Κήπου έχει τη δυνατότητα να σας χορηγήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ίσως χρειαστείτε, όπως:

Eναρξη εργασιών-Μεταβολές δραστηριοτήτωνΆδεια  Λειτουργίας – Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ-Καταχώρηση στο Περιφερειακό Μητρώο Εκμετάλλευσης -Φυτουγειονομικό – Στατική Μελέτη – Πιστοποιητικό ξήρανσης ξύλων (PHYTOSANITARY) -Υπεύθυνη Δήλωση για Αντιπυρικό Υγρό.

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειο